به سيستم امور مشتريان مهندسي صفرويک پرداز(شهراد شبکيه) خوش آمديد!                                                                               دوشنبه, 1396/2/11 ساعت: 12:46:37 AM
بازگشت

 نام مرکزپيش شمارهآدرس مرکز
 کاشاني تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4400000044099999مجاز---
4496000044969999مجاز---
4495000044956999مجاز---
 

 يزدانپناه تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4480000044859999مجاز---
4486265544869999مجاز---
4487000044879999مجاز---
4486000044862654مجازفيبر نوري
 

 پیام نور تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4462000044629999مجاز---
4461469944614999غير مجازفيبر نوري
4461000044612999مجاز---
4440000044477018مجاز---
4427400044274999غير مجازفيبر نوري
4461469844614698مجاز---
4461889244619999مجاز---
4448809244499825مجاز---
4429075644290756مجاز---
4461524144615241مجاز---
4449982744499999مجاز---
4447702044478703مجاز---
4461633344616624مجاز---
4429054944290549مجاز---
4447870544488090مجاز---
4461310044614697غير مجازفيبر نوري
4429049144290491مجاز---
4489000044895999مجاز---
4604364146043641مجاز---
4429049144290491مجاز---
4604400046049999مجاز---
4461617944616179مجاز---
4489327244893272مجاز---
4489387944893879مجاز---
4461832844618328مجاز---
44896000 44899999مجاز---
4460000044609999مجاز---
4461609344616093مجاز---
 

 شهيد سعادتمند تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4438000044389999مجاز---
4420000044269999مجاز---
4427000044273999مجاز---
4427500044279999مجاز---
4428000044298887مجاز---
 

 توکلي تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4450000044589999مجاز---
 

 زارعي تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4410000044177999مجاز---
4417800044179999غير مجازتلفن عمومي
4495700044959999مجاز---
 

 دانشگاه تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
6617400066177000مجاز---
6640000066419999مجاز---
6695000066979999مجاز---
6698000066989999مجاز---
6646000066499999مجاز---
6645000066459999مجاز---
 

 ابوذر تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
6660000066669999مجاز---
6627000066289999مجاز---
6667000066679999مجازفيبر نوري
6668000066699999مجاز---
6639700066399000مجاز---
6583000065839999مجاز---
6551000065519999مجاز---
6619000066199999مجازفيبر نوري
 

 مجتمع تجاری بوشهری021خیابان لاله زار جنوبی
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3390000033969999مجاز---
3311000033119999مجاز---
3661000036619999مجاز---
3353000033539999مجاز---
 

 بهشتي تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
8847000088479999مجاز---
8840000088489999مجاز---
8815000088159999مجاز---
8602000086029999مجاز---
 

 مجتمع مسکونی مهستان 021شهرک غرب خیابان ایران زمین خیابان مهستان
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
8838000088389999مجاز---
 

 مجتمع مسکونی اکباتان بلوک C2021شهرک اکباتان فاز1
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4467000044671999مجاز---
 

 كاشاني تهران021تهران
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4400000044099999مجاز---
4497000044975999مجاز---
4495000044956999مجاز---
4496000044969999مجاز---
 

 مجتمع مسکونی مهرداد 021شهرک اکباتان بیمه یکم کوچه مهرداد
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4467200044675999مجاز---
 

 مجتمع مسکونی عرفان D1/D2021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4600000046099999مجاز---
4478000044789999مجاز---
 

 فرداسدي تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
6600000066099999مجاز---
6619500066199999مجاز---
6615600066159999مجاز---
 

 مجتمع مسکونی پویا021خیابان قزوین
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
5579000055799999مجاز---
 

 مجتمع تجاری قائم021بازار بزرگ
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
5515000055169999مجاز---
5569000055699999مجاز---
5589000055899999مجاز---
5557000055599999مجاز---
5560000055639999مجاز---
5580000055819999مجاز---
 

 غريبي تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
2220000022219999مجاز---
2267000022699999مجاز---
2239000022399999مجاز---
2223000022249999مجاز---
2676000026769999مجاز---
2665000026659999مجاز---
2276800022769999مجاز---
 

 مجتمع مسکونی گلبرگ 021بزرگراه رسالت چهارراه دردشت
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
7718000077189999مجاز---
 

 حق شناس021تهران
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4473000044739999مجاز---
4474000044749999مجاز---
4470000044729999مجاز---
4475000044779999مجاز---
 

 حكمت شعار - تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
7719000077249999مجاز---
7744000077459999مجاز---
7749000077499999مجاز---
7780000077809999مجاز---
7789000077899999مجاز---
7713000077139999مجاز---
7727000077279999مجاز---
7709000077099999مجاز---
 

 نهري تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
8807000088099999مجاز---
8836000088389999مجاز---
8856000088599999مجاز---
8868000088699999غير مجاز---
 

 مجتمع مسکونی هاشمی نژاد 021تهرانسر بلوارلاله خیابان قباد شمالی
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4459000044599999مجاز---
 

 مجتمع تجاری آیریک 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4497000044979999مجاز---
 

 جعفري تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
2218000022189999مجاز---
2217000022179999مجاز---
2240000022429999مجاز---
2243000022439999مجاز---
2680000026899999مجاز---
 

 مجتمع فرهنگیان 021کرج
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
34200003449999مجاز---
 

 صالح طبري تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4463000044669999مجاز---
4467600044679999مجاز---
4468000044699999مجاز---
 

 مجتمع مسکونی آریس021جنت آباد بلوار بعثت
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4462000044620099مجاز---
 

 مالك اشتر تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
6619800066199999مجاز---
6617200066173999مجاز---
6667000066679999مجاز---
6635000066389999مجاز---
6683000066899999مجاز---
66190000 66193000مجاز---
6619000066194999مجاز---
6615000066155999مجاز---
 

 كاظميان تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4430000044349999مجاز---
4436000044369999مجاز---
4435000044359999مجاز---
 

 نصرالهي تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
8823000088299999مجاز---
8848400088486215مجاز---
8601000086019999مجاز---
8848400088487776مجاز---
 

 مجتمع مسکونی بوعلي و نگين فراز 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
2212000022129999مجاز---
 

 مجتمع تجاری الهیه 021بلوار آفریقا
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
2691000026919999مجاز---
2231000022319999مجاز---
2295000022979999مجاز---
2621000026219999مجاز---
2675000026759999مجاز---
 

 پيروزي تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
3325000033259999مجاز---
3330000033359999مجاز---
3378000033799999مجاز---
3336000033369999غير مجازفيبر نوري
3367690733679999مجاز---
3660000036609999مجاز---
 

 پيام نور تهران021 تهران
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4440000044499999مجاز---
4460000044607734مجاز---
4460813544609999مجاز---
4429000044292000مجاز---
4461000044612999مجاز---
4461500044619999مجاز---
4427400044274999غير مجازفيبر نوري
4604400046049999مجاز---
4462010044629999مجاز---
4461310044614999غير مجازفيبر نوري
4489000044896000مجاز---
 

 مجتمع مسکونی رونیکا 021کوهسار
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4437000044379999مجاز---
 

 مجتمع مسکونی شقایق 021خیابان ایت الله کاشانی ، 200 دستگاه
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4609500046096999مجاز---
 

 دکل شهرک وحیدیه021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
65100006599999مجاز---
56000005699999مجاز---
 

 مجتمع مسكوني نسترن021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به علت محدوديت پورت با اولويت ثبت نام انجام ميشود
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
2245000022489999مجاز---
 

 توحيد تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
6690000066949999مجاز---
6642000066439999مجاز---
6656100066599999مجاز---
6612000066129999مجاز---
 

 عاطف - تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
7786000077889999مجاز---
7770000077749999مجاز---
7729000077299999مجاز---
7670000076709999مجاز---
 

 مجتمع تجاری طوبي 021 تهران
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4460773544608134مجاز
 

 مجتمع مسکونی الماس 021کرج
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
26327700002632779999مجاز---
 

 وليعصر تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
7750000077539999مجاز---
7760000077609999مجاز---
7761000077619999غير مجازفيبر نوري
7762000077669999مجاز---
7767000077689999مجاز---
7760000077699999مجاز---
 

 مجتمع مسکونی سروناز 021دهکده المپیک-میدان ساحل
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4478000044789999مجاز---
4479000044799999مجاز---
 

 مجتمع مسكوني ياس021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
4400000044099999مجاز---
 

 شيخ فضل اله تهران021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شمارهتا شمارهوضعيتتوضيحات بيشتر
8803000088069999مجاز---
8821000088219999مجاز---
8860000088629999مجاز---
 

©2007 - 2017 كليه حقوق نرم افزار جامع ADSL-Tools طبق قوانين حق تكثير متعلق به شبكه شهراد است.